Δράση ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.


Εάν αναζητήσει κανείς σήμερα στο google ξενοδοχείο με το χαρακτηριστικό «green hotel» θα δει να εμφανίζονται κάτι λιγότερα από 40 εκατ. εμφανίσεις αποτελεσμάτων σχετικά με το green hotel. Αυτό δείχνει και την δυναμική που έχει αποκτήσει η ανάπτυξη «πράσινων – οικολογικών ξενοδοχείων» στην τουριστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Στα πλαίσια αυτά η Γενική Γραμματεία Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 έχει προκηρύξει το πρόγραμμα Πράσινος Τουρισμός

Η Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικά καταλύματα και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Η συγκεκριμένη Πράξη αποσκοπεί:

• Στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εμπλεκόμενων στην τουριστική διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων.
• Στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.
• Στην δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι τουριστικές μονάδες που θα ενισχυθούν μέσω της Πράξης «Πράσινος Τουρισμός» καλούνται να βελτιώσουν τις λειτουργικές τους υποδομές και τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες, με οικολογικό προσανατολισμό, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

Ειδικότερα, οι στόχοι αυτών των ενεργειών είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, η εξοικονόμηση ενέργειας, η σωστή και υπεύθυνη διαχείριση του ύδατος και των απορριμμάτων, καθώς και η υλοποίηση διαδικασιών που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον ενώ, παράλληλα, προωθούν την ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων σε περιβαλλοντικά θέματα.
Η βελτίωση του περιβάλλοντος και η μείωση του κόστους λειτουργίας από την υιοθέτηση οικολογικών προτύπων αποτελούν σημαντικό κίνητρο για την υιοθέτηση ενός συστήματος οικολογικής λειτουργίας και πιστοποίησης. Η σαφώς διαφαινόμενη τάση των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την οποία οι τουρίστες αλλά και πολλές τουριστικές επιχειρήσεις παγκοσμίως έχουν ευαισθητοποιηθεί σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και πιστοποίησης τουριστικών καταλυμάτων, αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για πράσινες επενδύσεις.

Το πρόγραμμα ενισχύει 5 κατηγοριών δαπάνες. Συγκεκριμένα:

Κατηγορία 1: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

1.1. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους, με ενδεικτικές ενέργειες:
• Προσθήκη θερμομόνωσης.
• Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων & υαλοστασίων (υαλοπινάκων και πλαισίων) με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση.
• Φύτευση στεγών.
• Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων.
• Φυσικός / νυχτερινός αερισμός.
• Εγκατάσταση / ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών συστημάτων.

1.2. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις Η/Μ εγκαταστάσεις του κτηρίου και στις λοιπές εγκαταστάσεις, με ενδεικτικές ενέργειες:
• Αντικατάσταση παλαιών καυστήρων και λεβήτων με νέους υψηλής απόδοσης.
• Υποκατάσταση πετρελαίου με φυσικό αέριο ή LPG.
• Ανάκτηση θερμότητας (από καυσαέρια λεβήτων, απορριπτόμενο αέρα μονάδων διαχείρισης αέρα, συμπυκνωτή του ψύκτη κ.λπ.)
• Εγκατάσταση θερμοστατικών βαλβίδων στα θερμαντικά σώματα
• Μόνωση κεντρικής στήλης θέρμανσης καθώς και σωληνώσεων και δεξαμενών
• Εγκατάσταση θερμοστατών στα δωμάτια
• Αντικατάσταση αυτόνομων συστημάτων κλιματισμού με κεντρικό σύστημα
• Αντικατάσταση αερόψυκτων ψυκτών με υδρόψυκτους
• Τεχνολογίες μεταβλητών στροφών (inverters) για αντλίες και ανεμιστήρες
• Μηχανικός αερισμός (free cooling).
• Υβριδικός αερισμός με ανεμιστήρες οροφής.
• Αντικατάσταση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με συσκευές ενεργειακής κλάσης Α.
• Εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής
• Αυτόματο σύστημα διακοπής ηλεκτρισμού μέσω κάρτας πρόσβασης για κάθε δωμάτιο (key card για έλεγχο φωτισμού και κλιματισμού/θέρμανσης).
• Εγκατάσταση, για ιδία χρήση, ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης χώρων μέσω εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό (αβαθής γεωθερμία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/29.08.2003). Ο εποχιακός βαθμός απόδοσης (SPF) των αντλιών θερμότητας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 3,3. Η κάλυψη της απαίτησης αυτής πρέπει να τεκμηριώνεται σαφώς στο έντυπο υποβολής.

1.3. Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/τεχνητού φωτισμού, με ενδεικτικές ενέργειες:
• Αναβάθμιση συστημάτων τεχνητού φωτισμού.
• Εγκατάσταση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης.
• Χρήση ροοστατών στα φωτιστικά.
• Συστήματα ελέγχου φωτισμού (π.χ. αισθητήρες κίνησης και φωτεινότητας)
• Εγκατάσταση συστημάτων σύζευξης φυσικού-τεχνητού φωτισμού.

1.4. Υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων συμβατικών καυσίμων με φυσικό αέριο ή υγραέριο.

1.5. Εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με σκοπό την κάλυψη ιδίων αναγκών – καθεστώς αυτοπαραγωγού – σύμφωνα με το Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/27.06.2006) και το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/04.06.2010), όπως ισχύουν.

1.6 Αξιοποίηση ΑΠΕ για παραγωγή θερμότητας/ψύξης ή ηλεκτρισμού, με ενδεικτικές ενέργειες:
• Εγκατάσταση κεντρικού ηλιακού συστήματος ή ηλιακού θερμοσίφωνα για κάλυψη ιδίων αναγκών. Οι ηλιακοί συλλέκτες των κεντρικών συστημάτων πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό, από διαπιστευμένο εργαστήριο, για το στιγμιαίο βαθμό απόδοσής τους.
• Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό την κάλυψη ιδίων αναγκών – καθεστώς αυτοπαραγωγού ή αυτόνομου παραγωγού- σύμφωνα με το Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/27.06.2006) και το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/04.06.2010), όπως ισχύουν. Προϋπόθεση και όρος για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στην παρούσα Πράξη, είναι η μη ένταξη των υποψηφίων στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (ΦΕΚ Β’ 1079/4.06.2009). Ειδικότερα για τις νησιωτικές περιοχές της χώρας η μέγιστη επιτρεπόμενη αιτούμενη ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150 kW.
• Εγκατάσταση συνδυασμένων συστημάτων θέρμανσης ή/και ψύξης με αξιοποίηση ηλιακών συστημάτων και βιομάζας για κάλυψη ιδίων αναγκών.
• Εγκατάσταση συστήματος καύσης βιομάζας για κάλυψη των θερμικών αναγκών.
• Στις επιλέξιμες ενέργειες της κατηγορίας 1.6 συμπεριλαμβάνεται και η επέκταση (όχι αντικατάσταση) υφιστάμενων συστημάτων ΑΠΕ με σκοπό την περαιτέρω κάλυψη ιδίων αναγκών της επιχείρησης

1.7 Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS).
Η ενέργεια αυτή αποτελεί συμπληρωματική και όχι μεμονωμένη παρέμβαση και πρέπει οπωσδήποτε να συνδυάζεται με άλλες παρεμβάσεις.

Κατηγορία 2: Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος.

• Εγκατάσταση μηχανισμών εξοικονόμησης νερού σε λουτρά και αποχωρητήρια (καζανάκια διπλής ροής νερού ή συσκευές μετατοπίσεως νερού).
• Εγκατάσταση ντους χαμηλής ροής και βρυσών περιορισμένης ροής με ή χωρίς αισθητήρες.
• Σύστημα ανίχνευσης κι ελέγχου διαρροών νερού.
• «Έξυπνο σύστημα» ποτίσματος.
• Αφαλάτωση θαλασσινού/υφάλμυρου νερού.
• Φύτευση περιβάλλοντος χώρου ή/και στεγών με είδη προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες.
• Συγκέντρωση ομβρίων υδάτων για συγκεκριμένες χρήσεις (πχ. πότισμα).
• Ανακυκλοφορία, καθαρισμός νερού πισίνας με την εφαρμογή τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον που θα είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία για τις δημόσιες πισίνες.

Επισημαίνεται ότι η αφαλάτωση νερού θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση μονάδων αξιοποίησης Α.Π.Ε. για την παραγωγή θερμότητας ή ηλεκτρικής ενέργειας. Στην περίπτωση χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., είναι επιλέξιμη ενέργεια, είτε η εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνομου συστήματος Α.Π.Ε., είτε η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για κάλυψη, τουλάχιστον, των ιδίων αναγκών της μονάδας αφαλάτωσης (καθεστώς αυτοπαραγωγού)».

Κατηγορία 3: Διαχείριση απορριμμάτων (στερεά και υγρά απόβλητα).

• Διαχωρισμός απορριμμάτων ανά κατηγορία.
• Εξασφάλιση δυνατότητας διαχωρισμού απορριμμάτων από τους επισκέπτες.
• Τοπικός βιολογικός καθαρισμός.
• Κομποστοποίηση σε αποφάγια και απορρίμματα κήπου και χρήση τους.
• Ανακύκλωση μαγειρικού λαδιού
• Ανακύκλωση χαρτιού / γυαλιού.
• Επεξεργασία νερών για χρήση σε πότισμα και καθαριότητα εξωτερικών χώρων.

Κατηγορία 4: Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων.

• Ανάπτυξη Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS / Easy EMAS.
• Εφαρμογή του Κοινοτικού Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος (ECOLABEL).
• Ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001.
• Άλλο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Κατηγορία 5: Ενημέρωση και προβολή.

• Παραγωγή εντύπων και φυλλαδίων σχετικών με τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές της επιχείρησης.
• Παραγωγή ενημερωτικού υλικού σχετικών με τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές σε προσβάσιμες μορφές (έντυπα μεγάλων χαρακτήρων, εκτυπώσεις Braille, έντυπα easy to read κλπ).
• Επέκταση υφιστάμενων ιστοσελίδων και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού σχετικών με τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές της επιχείρησης.
• Ενέργειες ενημέρωσης των πελατών για τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές της επιχείρησης.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις €15.000 και ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των €400.000.

Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων

Στην Δωδεκάνησο η υποβολή των προτάσεων και η αποστολή τους θα γίνεται σε ένα από τα υποκαταστήματα της Τράπεζας Δωδεκανήσου που αποτελεί αντένα του ΕΦΕΠΑΕ, του αρμόδιου Φορέα Διαχείρισης για το πρόγραμμα.

Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται µε το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που παρέχει το Υπουργείο μέσω του διαδικτυακού τόπου http://www.ependyseis.gr/mis.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 20η Δεκεμβρίου 2010 και μέχρι την 25η Φεβρουαρίου 2011. Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.

Περισσότερες πληροφορίες στην διεύθυνση:
http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=159

Χαράλαμπος Λουκαράς
Οικονομολόγος – Σύμβουλος Μελετητής

Advertisements

About oikologicarodiaka

We deal mainly with environmental issues and anything that might concern sustainable development. You can contact us at oikologica.rodiaka@gmail.com
This entry was posted in Πράσινος Τουρισμός and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s