Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου


1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)

Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης, είναι παρόμοια με τα οικιακά, όπως απόβλητα από εμπορικές και συναφείς δραστηριότητες, κτίρια γραφείων και ιδρύματα (σχολεία, νοσοκομεία, κυβερνητικά κτίρια κλπ). Περιλαμβάνει επίσης ογκώδη απόβλητα (στρώματα, έπιπλα κ.α.) και απόβλητα κήπων, φύλλα, κλαδιά, κηπευτικά, καθώς και απόβλητα από καθαρισμό δρόμων. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

• Κατάλοιπα κάθε φύσης, όπως οικιακά απορρίμματα, φύλλα, σκουπίσματα, χαρτιά που τοποθετούνται μέσα σε πλαστικές σακούλες.

• Απορρίμματα από εμπορικές εγκαταστάσεις και βιοτεχνίες, κτίρια γραφείων που τοποθετούνται επίσης σε σακούλες ή κάδους όπως τα οικιακά

• Κοπριές, αφυδατωμένες ιλύες, προϊόντα από καθαρισμούς δρόμων και δημοσίων χώρων, που συγκεντρώνονται σε μεγάλα δοχεία για την αποκομιδή τους.

• Κατάλοιπα από χώρους εκθέσεων αγορές, εορτές, κλπ, που συγκεντρώνονται επίσης σε µμεγάλα δοχεία για την αποκομιδή τους.

• Απορρίμματα από σχολεία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία (πλην των μολυσματικών) που συγκεντρώνονται σε ειδικούς χώρους.

• Ογκώδη αντικείμενα
(ένας ολοκληρωμένος κατάλογος δημοτικών αποβλήτων υπάρχει στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων με κωδικό 20 )
Για τη διαχείριση των ΑΣΑ πρέπει να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο να μπορεί να υλοποιηθεί σε επίπεδο Δήμου Ρόδου, με βάση την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία αλλά και τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Ένα τέτοιο σχέδιο είναι σημαντικό να περιέχει τόσο ποσοτικούς όσο και ποιοτικούς στόχους που να υλοποιούνται σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου έχει την υποχρέωση σε διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και τους Πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να έχει ένα σύγχρονο βιώσιμο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης των Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) για το σύνολο της περιφέρειας που να εξειδικεύεται σε επίπεδο νησιών και να είναι μέσα στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης των μη επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).

Μερικά Απαραίτητα Στοιχεία για το νησί της Ρόδου

Η Ρόδος, σύμφωνα με στοιχεία του 2007 της πρώην ΔΕΚΡ, παράγει περίπου 102.000 τόνους απορριμμάτων με την ακόλουθη ποιοτική σύσταση:

• Οργανικά 29%,
• Χαρτί 28%,
• Πλαστικό 21%,
• Γυαλί 7%,
• Σιδηρούχα 2%,
• Αλουμίνιο 1%
• Λοιπά υλικά 12%

Ο ρυθμός αύξησης της ποσότητας που απορρίπτεται στο ΧΥΤΑ (και μέχρι πρότινος και σε ΧΑΔΑ) από το 2004 έως το 2009 ήταν της τάξης του >6% ετησίως ενώ το 2010 λόγω οικονομικής κρίσης ο ρυθμός αυτός μηδενίστηκε.
Οι 4 αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το Περιβάλλον

• Η αρχή της προφύλαξης
• «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει»
• Μείωση παραγωγής αποβλήτων
• Η αρχή της εγγύτητας



Οι 3 προτεραιότητες του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης των μη Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Σ.Α.)

Χάραξη πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων η οποία στοχεύει, ιεραρχικά:

• στην πρόληψη ή μείωση της παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική μείωση) καθώς και στη μείωση της περιεκτικότητας αυτών σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση).

• στην αξιοποίηση των υλικών που προέρχονται από τα απόβλητα με τη μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και την ανάκτηση προϊόντων και ενέργειας.

• στην μείωση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών αποβλήτων που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή.

• στην τελική διάθεση των αποβλήτων, που δεν υπόκεινται σε διεργασίες αξιοποίησης και των υπολειμμάτων της επεξεργασίας των αποβλήτων, κατά τρόπο περιβαλλοντικά αποδεκτό, στοχεύοντας στην βιώσιμη ανάπτυξη.

Εξάλειψη των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων (ΧΑΔΑ), οι οποίοι αποτελούν προσβολή του πολιτισμού μας. Για την επίτευξη του στόχου πραγματοποιούνται παρεμβάσεις που οδηγούν:

• στη δραστική μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ανεξέλεγκτη διάθεση μέσω της παύσης λειτουργίας τους και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης τους και

• στη δημιουργία προϋποθέσεων για τη φυσική επανένταξη των χώρων στο γειτονικό τους περιβάλλον.

Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων με την θέσπιση κινήτρων και αντικινήτρων για την επίτευξη της πρόληψης της παραγωγής στερεών αποβλήτων και την παραγωγή προϊόντων κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση.

Πρόληψη

Η πρόληψη και η αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων είναι, με βάση την πολιτική της ΕΕ στην κορυφή της ιεράρχησης των στόχων κάθε σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων. Με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, σύμφωνα με επεξεργασμένα στοιχεία της Εurostat ως και το 2005 και την απογραφή του 2001, το νησί της Ρόδου θα έπρεπε με βάση τον πληθυσμό της να παράγει περίπου 53.000 τόνους σκουπιδιών στη χειρότερη περίπτωση (117.000 πληθυσμού επί 437 κιλά ανά κάτοικο). Η παραγωγή του υπολοίπου όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, δηλαδή περίπου άλλοι τόσοι τόνοι, προέρχεται από τους επισκέπτες του νησιού. Είναι προφανές ότι τα περιθώρια πρόληψης στο νησί μας είναι τεράστια ακόμα κι αν ληφθεί υπόψη ότι η Ρόδος αποτελεί ένα μαζικό τουριστικό προορισμό.

Ένας λογικός στόχος μείωσης της παραγωγής απορριμμάτων θα ήταν τουλάχιστον 10% μέχρι το 2015 και 15% μέχρι το 2020. Αυτό θα μείωνε την παραγωγή κατά 10.000 τόνους ως το 2015 και 15.000 ως το 2020 και πρακτικά σημαίνει ετήσια μείωση 2.5% ανά έτος περίπου τα πρώτα χρόνια και 1% ανά έτος για τα επόμενα.

Διαλογή στην πηγή – Το σύστημα των πολλαπλών κάδων

Ένα ολοκληρωμένο και αποδοτικό σύστημα διαχείρισης ΑΣΑ πρέπει να περιλαμβάνει διαλογή στην πηγή. Αυτό διευκολύνει την τελική διαλογή, κάνει πιο αποδοτική την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση και μειώνει δραματικά τις ποσότητες υπολειμμάτων που πάνε τελικά για ταφή. Ένα τέτοιο σύστημα διαλογής πρέπει να περιλαμβάνει τέσσερις (4) κάδους ή ένα τετραπλό κάδο (ή δύο διπλούς). Στον ένα κάδο τοποθετούνται τα υλικά συσκευασίας δηλαδή πλαστικό, γυαλί και αλουμίνιο. Στο δεύτερο, χαρτί (συσκευασίας και έντυπο). Στον τρίτο οργανικά και στον τέταρτο ό,τι περισσεύει, δηλαδή τα υπολείμματα. Με αυτό τον τρόπο, δεν αυξάνονται τα δρομολόγια αφού ουσιαστικά η μεταφερόμενη ποσότητα παραμένει η ίδια. Απλά, αυξάνεται η απόδοση του συστήματος διαχείρισης. Επιπλέον, η εφαρμογή του συστήματος των 4 κάδων είναι εύκολη για τον πολίτη καθώς απαιτεί ελάχιστες αλλαγές στην καθημερινότητα του. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η στοχευμένη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα πρακτικά ζητήματα της εφαρμογής του συστήματος των 4 κάδων.

Κομποστοποίηση

Από τη στιγμή που ένας από τους 4 κάδους θα περιέχει προδιαλεγμένα οργανικά, ο ορθολογικότερος από άποψη τόσο περιβαλλοντική όσο και οικονομική, τρόπος διαχείρισης τους συνίσταται στην κομποστοποίηση. Επομένως, η Ρόδος πρέπει να δημιουργήσει μια μεγάλη μονάδα κομποστοποίησης για τη διαχείριση των αστικών οργανικών αποβλήτων. Η μονάδα αυτή, δυναμικότητας 20-25.000 τόνων θα μπορεί να δέχεται προδιαλεγμένα (από ξεχωριστό κάδο) οργανικά απόβλητα και κλαδέματα που θα μετατρέπονται σε καλής ποιότητας οργανικό λίπασμα (κομπόστ) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δημοτικές χρήσεις αλλά και να πουληθεί. Παράλληλα πρέπει να ξεκινήσει ένα δημοτικό πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης και ένα πρόγραμμα κομποστοποίησης στα ξενοδοχεία του νησιού, τουλάχιστον σε αυτά που έχουν πάνω από 300 κλίνες.
Στη ίδια διαδικασία (μηχανικής κομποστοποίησης) μπορούν να μπουν και άλλοι μεγάλοι παραγωγοί όπως το νοσοκομείο και τα στρατόπεδα αλλά και περιοχές της Ρόδου, ιδιαίτερα της Ν. Ρόδου, που μπορούν να περιορίσουν έτσι τη μετακίνηση των οργανικών απορριμμάτων στην κεντρική μονάδα. Το σύνολο των οργανικών αποβλήτων είναι περίπου 30.000 τόνοι. Δεδομένων των εθνικών δεσμευτικών στόχων για το 2013 και το 2020 σχετικά με την εκτροπή από την ταφή βιοαποδομήσιμων υλικών, ένας ρεαλιστικός στόχος θα ήταν να κομποστοποιείται το 50% και το 65% αυτής της ποσότητας ως το 2013 και το 2020, αντίστοιχα, δηλαδή 15.000 και 19.500 τόνοι, αντίστοιχα. Το ποσοστό αυτό μπορεί να πάει και ακόμα πιο ψηλά με τις κατάλληλες προϋποθέσεις.
Με τη μέθοδο της κομποστοποίησης μπορεί να λυθεί ταυτόχρονα και το πρόβλημα της λυματολάσπης η οποία μπορεί να μετατραπεί σε εδαφοβελτιωτικό με κατάλληλη βέβαια επεξεργασία.

Ανακύκλωση Χαρτιού

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο δεύτερος από τους 4 κάδους θα συγκεντρώνει χαρτί. Η Ρόδος παράγει πάνω από 28.000 τόνους χαρτιού που, ως γνωστόν αποτελεί βιοαποδομήσιμο υλικό και κατά συνέπεια υπάγεται στις εθνικές δεσμεύσεις περί ταφής βιοαποδομήσιμων αποβλήτων για το 2013 και το 2020. Το απόβλητο χαρτί πρακτικά χωρίζεται σε 3 κατηγορίες: α) χαρτί συσκευασίας, β) έντυπο χαρτί και γ) μη ανακυκλώσιμο χαρτί.
Με βάση τα δεδομένα της Eurostat για το 2008, οι συσκευασίες αποτελούν το 21.1% των συνολικών αποβλήτων της χώρας. Δεδομένης της ιδιαίτερης σχέσης της Ρόδου με τον τουρισμό που αντικατοπτρίζεται και στην υψηλή περιεκτικότητα πλαστικών συγκριτικά με τον πανελλαδικό μέσο όρο, είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι οι συσκευασίες είναι αυξημένες στα επίπεδα του 25%. Από αυτό, με βάση και πάλι τα δεδομένα της Eurostat για την ίδια χρονιά, το 42% περίπου αποτελείται από χάρτινες συσκευασίες. Επομένως, η Ρόδος ετησίως παράγει περί τους 11.000 τόνους χαρτί συσκευασίας. Από την ποσότητα που απομένει, εκτιμάται ότι περίπου 14.000 τόνοι είναι έντυπο.
Δεδομένων των εθνικών δεσμεύσεων για αξιοποίηση κατά 60% των υλικών συσκευασίας ως το τέλος του 2011, θεωρούμε ότι περίπου 7.000 τόνοι χαρτί συσκευασίας μπορούν και πρέπει να εκτρέπονται άμεσα από ταφή και να οδηγούνται προς ανακύκλωση.
Με βάση τις επιδόσεις 17 ευρωπαϊκών χωρών που το 2010 ξεπέρασαν το 72% στην ανακύκλωση έντυπου χαρτιού, ένας λογικός στόχος για τη Ρόδο ως το 2015 θα ήταν η ανακύκλωση του 65% του παραγόμενου έντυπου χαρτιού, δηλαδή παραπάνω από 9.000 τόνων έντυπου χαρτιού.

Κατά συνέπεια, στα αμέσως επόμενα χρόνια, οι κατάλληλες πολιτικές μπορούν να οδηγήσουν σε εκτροπή από ταφή περίπου 16.000 τόνων από τους συνολικά παραγόμενους 28.000 τόνους με την ποσότητα αυτή να βαίνει αυξανόμενη καθώς η έννοια της ανακύκλωσης θα εδραιώνεται όλο και περισσότερο στη συνείδηση των Ροδιτών.
Οι παραπάνω στόχοι τόσο για το έντυπο χαρτί όσο και για το χαρτί συσκευασίας θα μπορούσαν να επιτευχθούν με τη δημιουργία ενός δικτύου ξεχωριστών κάδων στην πόλη. Αυτό θα μπορούσε να γίνει σε συνεργασία με τη νεοσυσταθείσα Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Τα οφέλη είναι προφανή και η όλη δραστηριότητα μπορεί να χρηματοδοτήσει και άλλες δραστηριότητες είτε στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, είτε σε άλλους τομείς προστασίας του περιβάλλοντος ή και σε κοινωνικούς σκοπούς.

Ανακύκλωση Συσκευασιών

Είναι άμεση ανάγκη να λειτουργήσει το σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης). Το σύστημα αυτό πρέπει να περιλαμβάνει:

• Ευρύ δίκτυο μπλε κάδων για όλο το νησί (με τουλάχιστον δυο ρεύματα-χωριστούς κάδους, έναν για χαρτί/χαρτόνι και έναν για γυαλί κι ελαφρές συσκευασίες, δηλαδή πλαστικά, αλουμίνιο, μεικτές. Σε περιοχές που υπάρχει σημαντική ποσότητα γυάλινων συσκευασιών μπορεί να υπάρχει και ξεχωριστεί συλλογή είτε με έναν επιπλέον κάδο είτε με συλλογή από ειδικό όχημα σε καθορισμένη ώρα.

• 2 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), ένα δίπλα σε κάθε ΧΥΤΥ (Β. Τρίγωνο, Ν. Ρόδος)

• Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης πολιτών , σχολείων και επιχειρήσεων για την ανακύκλωση συσκευασιών.

Υπολογίζεται ότι κάθε άτομο στη χώρα μας παράγει 140 κιλά συσκευασιών ετησίως. Στη Ρόδο αυτός ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος λόγω τουρισμού. Έτσι η παραγωγή πλαστικού, γυαλιού και αλουμινίου υπολογίζεται σε 29.000 τόνους ετησίως. Η ΚΥΑ 9268/469 που ενσωμάτωσε την οδηγία 2004/12/ΕΚ για αξιοποίηση αποβλήτων συσκευασίας προβλέπει ποσοστό ανάκτησης-ανακύκλωσης της τάξης του 60% που σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας πολύ δουλειά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat του 2008, το 23% των αποβλήτων συσκευασίας είναι πλαστικό, το 15% γυαλί και το 14% μέταλλα. Αν δεχτούμε ότι τα υλικά συσκευασίας είναι 25% των συνολικών, αξιοποίηση του 60% αυτών μέσω ανακύκλωσης, όπως επιτάσσουν οι κοινοτικές οδηγίες, θα οδηγήσει σε μείωση των απορριμμάτων προς ταφή κατά περίπου 13.000 τόνους.
Επομένως, συγκεντρωτικά, από ρεαλιστικούς στόχους σε ό,τι αφορά την πρόληψη, την κομποστοποίηση προδιαλεγμένου οργανικού, την ανακύκλωση έντυπου χαρτιού και χαρτιού συσκευασίας καθώς και από την ανακύκλωση γυάλινων, πλαστικών και μεταλλικών συσκευασιών, μπορούν να εκτραπούν από ταφή περί τους 63.000 τόνους απορριμμάτων, μειώνοντας τη δυναμικότητα του αναγκαίου ΧΥΤΥ κατά περίπου 62% και επομένως εξοικονομώντας κονδύλια που με τη σειρά τους μπορούν να διατεθούν για μερική χρηματοδότηση των προτεινόμενων υποδομών.

Υπόλοιπα Στερεά Απόβλητα

Όμως τα απορρίμματα που αυτή τη στιγμή καταλήγουν στην ταφή μπορούν να μειωθούν περαιτέρω ανάλογα με την κατηγορία τους, ως ακολούθως:


Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης

Σε συνεργασία με τα υπάρχοντα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης πρέπει να συστηματοποιηθεί και να ενθαρρυνθεί η συλλογή και ασφαλής διάθεση στερεών αποβλήτων όπως:

• Ελαστικά με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχειρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών ECO-ELASTICA AE

• Μπαταρίες με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών – ΑΦΗΣ

• Συσσωρευτές με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών – ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ Α.Ε

• Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»

• Άχρηστα οχήματα με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδας με το διακριτικό τίτλο «ΕΔΟΕ Α.Ε.»

Απόβλητα από Εκσκαφές Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ)

Η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010 αποσκοπεί στην εφαρμογή των προβλέψεων του νόμου ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση από τα αδρανή αυτά υλικά ή «μπάζα» όπως συνηθίζεται να τα λέμε και να προωθηθεί η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσή τους. Όπως όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα είναι τεράστιο για το νησί και απαιτεί τη ανάληψη άμεσης πρωτοβουλίας για τη δημιουργία μονάδων αξιοποίησης και ανακύκλωσης αυτών των υλικών.


Πλαστικά από θερμοκήπια και άλλες γεωργικές χρήσεις

Ο Δήμος Ατταβύρου είχε συμφωνήσει με την εταιρεία «Πλαστικά Κρήτης» να παίρνει για ανακύκλωση το πλαστικό κάλυψης των θερμοκηπίων αλλά και άλλα πλαστικά υλικά (τελάρα, μαύροι σωλήνες κλπ) που μπορούν να ανακυκλωθούν. Δυστυχώς η συμφωνία έχει ατονήσει με αποτέλεσμα η παραλία Μανδρικού να έχει κατακλυστεί από τόνους πλαστικού. Η εταιρεία είναι πρόθυμη να συνεχίσει με δικά της έξοδα να παίρνει αυτά τα πλαστικά. Ο Δήμος Ρόδου πρέπει να ενεργοποιήσει τη σχετική συμφωνία.

Κέντρα Ανακύκλωσης και Επαναχρησιμοποίησης

Είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν τουλάχιστον 10 πράσινα σημεία (ένα σε κάθε πρώην καποδιστριακό δήμο) όπου οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να μεταφέρουν τα προς ανακύκλωση υλικά τους που δεν μπορούν να διαθέσουν στους κάδους του δήμου. Αυτά μπορεί να είναι:

• Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές

• Ρουχισμός και είδη υπόδησης που μπορούν να διατίθενται εκ νέου

• Οικιακά Απόβλητα που δεν πάνε στους κάδους όπως λαμπτήρες οικονομίας, και μπαταρίες, άχρηστα φάρμακα κλπ

Συμπέρασμα

Με βάση τα παραπάνω η Ρόδος μπορεί να μειώσει τα παραγόμενα απορρίμματα της μέσω πρόληψης αλλά και μέσω ανακύκλωσης και να πετύχει αξιόλογους στόχους τα επόμενα χρόνια. Πιο αναλυτικά:

• Μείωση μέσω πρόληψης: 10% μέχρι το 2015 και 15% μέχρι το 2020 και άρα μείωση της συνολικής παραγωγής κατά 10.000 και 15.000 τόνους, αντίστοιχα.

• Μείωση μέσω ανακύκλωσης συσκευασιών: 60% μέχρι το 2015 δηλαδή μείωση κατά 13.000 περίπου τόνους από πλαστικό, γυαλί και αλουμίνιο.

• Μείωση μέσω ανακύκλωσης χαρτιού (έντυπου και συσκευασίας) κατά 16.000 τόνους ως το 2015

• Μείωση μέσω κομποστοποίησης: κατά 50% ως το 2013 και κατά 65% ως το 2020, δηλαδή μείωση κατά 15.000 τόνους το 2013 και κατά 19.500 τόνους το 2020

Συνολική μείωση 63.000 τόνοι μέχρι το 2020 μόνο για τα ΑΣΑ. Εκτός από τα ΑΣΑ όμως θα μπορέσουμε να μειώσουμε και τα υπόλοιπα στερεά απόβλητα είτε μέσω της πρόληψης και μείωσης, είτε μέσω της επανάχρησης είτε μέσω της ανακύκλωσης.


1 Πηγή: ΕΕΔΣΑ (Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) http://www.eedsa.gr

2 Βλέπε http://www.minenv.gr/4/41/41200/00/EU.katalogos(EKA).pdf

3 Με βάση τα συμπεράσματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και σύμφωνα με επεξεργασμένα στοιχεία της Εurostat ως και το 2005, κάθε κάτοικος της χώρας μας «παράγει» 437 κιλά σκουπίδια, από 302 κιλά ανά άτομο το 1995 και 408 κιλά το 2000.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Advertisements

About oikologicarodiaka

We deal mainly with environmental issues and anything that might concern sustainable development. You can contact us at oikologica.rodiaka@gmail.com
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s